V zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v z.n.p. a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v z.n.p. zabezpečujeme:

a) analýzu reálneho stavu v odpadovom hospodárstve a návrh postupu a riešenie nedostatkov

b) vypracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov

c) vypracovanie a zasielanie Sprievodných listov nebezpečných odpadov na príslušné inštitúcie

d) priebežné vedenie evidencie o množstvách vyprodukovaných odpadov na Evidenčných listoch odpadov

e) vypracovanie a zasielanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

f) vypracovanie interných predpisov na nakladanie a manipuláciu s odpadmi

g) komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva