Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)

Zabezpečíme a poradíme pri výbere osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP). Viac informácii vám radi poskytneme na požiadanie.

POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA POSKYTOVAŤ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Základnou povinnosťou zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jedným z takýchto opatrení je aj poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Osobným ochranným pracovným prostriedkom sa rozumie prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu jeho bezpečnosti a zdravia (napríklad ochranná prilba, rukavice, chránič sluchu, okuliare, respirátor, ochranná obuv a mnoho iných).

Povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky je uvedená v § 6 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v z.n.p. Konkrétne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sú uvedené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v z.n.p. (ďalej len ako „nariadenie o požiadavkách na OOPP“).