Oprávnenie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce: ev. čís.: VVZ-0236/17-01.1

VYKONÁVAME ŠKOLENIA:

  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ochrany pred požiarmi
  • práce vo výškach bez horolezeckej a speleologickej techniky
  • vodičov referentských (firemných) vozidiel
  • civilnej ochrany

Ak zamestnanec neabsolvuje informovanie a oboznamovanie, ide o porušenie povinnosti zamestnávateľa. 

V § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v z.n.p. o BOZP je upravený spôsob oboznamovania a informovania zamestnancov.

Oboznamovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 4 tohto zákona zabezpečuje zamestnávateľ osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 tohto zákona na činnosť BOZP a ustanovené pracovné podmienky zamestnancov a vedúcich zamestnancov (01.1)