Číslo v evidencii ÚVZ SR: OPPL/5735/2018

Dobré pracovné podmienky a znížený výskyt poškodení zdravia vedú v každej firme k zníženiu práceneschopnosti a zároveň k vyššej produktivite práce – obchodnému úspechu. Pracovná zdravotná služba je dôležitým prvkom efektívneho fungovania firmy.

Čo je pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (PZS), je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.  Vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na základe lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Pre koho je PZS povinná?

Zákon rozdeľuje prácu do kategórií 1 až 4. Od roku 2006 bola PZS-ka povinná pre všetkých zamestnávateľov. V roku 2011, zákonom č. 470/2011 Z. z., bola táto povinnosť prenesená len na firmy, ktorej zamestnanci vykonávajú rizikové práce zaradené do 3. a 4. kategórie.

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 1. a 2. kategórie, sú naďalej povinný plniť si svoje povinnosti a niesť zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia pri práci.

Medzi tieto povinnosti patrí napr. hodnotenie zdravotných rizík pri práci, vypracovanie posudkov o riziku, kategorizácia práce z hľadiska zdravotných rizík, predkladanie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do 3. alebo 4. kategórie prác, zabezpečenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Predchádzať pracovným úrazom je lacnejšie aj kvôli pokutám

 • Vykonáme zdravotno-hygienické audity o problematike pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov (zanalyzujeme pracoviská, pracovné podmienky a zhodnotíme zdravotné riziká.
 • Identifikujeme zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia.
 • Kategorizujeme práce v zmysle vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. z hľadiska zdravotných rizík.
 • Stanovíme periodicitu výkonu lekárskych preventívnych prehliadok a vypracujeme náplne zdravotných prehliadok zamestnancov.
 • Zabezpečíme školenie prvej pomoci a oboznámenie zamestnancov s chemickými látkami, bremenami a zabezpečíme zobrazovacie jednotky.
 • Zhodnotíme psychickú pracovnú záťaž podľa vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
 • Vypracujeme traumatologický plán, prevádzkový poriadok a posudky o riziku.
 • Postaráme sa o implementáciu právnych noriem do praxe (zákony, nariadenia vlády, STN).
 • Zúčastníme sa na rozboroch súvisiacich s ohrozením chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou a rozbore zdravotných rizík.
 • Vždy budeme stáť pri vás – poskytneme preventívne, odborné a konzultačné činnosti pri plánovaní a organizovaní práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie. Poradíme aj pri kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii či ergonómii práce.
 • Správny pitný režim je základom zdravia. Poradíme so zabezpečením kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku, vypracujeme interné smernice, ktorými stanovíme rozsah a podmienky pitného režimu.

V prípade mimoriadnych udalostí vás budeme zastupovať pred kontrolnými orgánmi (Regionálny rad verejného zdravotníctva verejného zdravotníctva a pod.)

Služby PZS vykonávame v rámci celej SR. Šetríme váš čas, prídeme za vami vždy keď to bude potrebné.