Osvedčenie na vykonávanie činnosti ŠPO: č. 36/2017 BČO

Zabezpečujeme prostredníctvom nášho špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 
a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb, (pre územné konanie, stavebné povolenie, pri zmene stavieb alebo účelu užívania),
b) vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov a osvedčovaní stavebných konštrukcii,
c) riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení,
d) spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch,
e) poradenstvo pri riešení problematiky protipožiarnej bezpečnosti stavieb (pred kolaudačným konaním, počas dispozičných zmien a zmien užívania stavby)  tak, aby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby, jej časti alebo zníženiu bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek.

Ďalej zabezpečujeme vybavenie stavieb požiarnymi zariadeniami v zmysle riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.