Naša spoločnosť MIRMITECH s.r.o. bola založená po 11-ročnej aktívnej činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) v roku 2017. Následne sme svoje služby ďalej rozšírili o pracovnú zdravotnú službu (PZS) a civilnú ochranu (CO). 

Komplexné služby BOZP, OPP, PZS, CO poskytujeme našim klientom na celom území SR v súlade s platnou legislatívou za prijateľné ceny. 

V rámci výchovy a vzdelávania vykonávame školenia v oblasti BOZP, OPP, CO, zabezpečujeme kurzy a školenia obsluhy vysokozdvižných vozíkov.

Ďalej zabezpečujeme služby životného prostredia – odpadové hospodárstvo, revízie a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a iných požiarno-technických zariadení, revízie VTZ a iné. 

Taktiež sa zaoberáme predajom osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), bezpečnostného značenia, hasiacich prístrojov, hydrantov a ďalších produktov. 

Našim cieľom je pružná reakcia na požiadavku klienta, maximálna ústretovosť a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Oprávnenie bezpečnostnotechnickej služby: ev. čís.: BTS-0203/17
Oprávnenie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce: ev. čís.: VVZ-0236/17-01.1
Osvedčenie na vykonávanie činnosti ŠPO: č. 36/2017 BČO
Číslo v evidencii ÚVZ SR: OPPL/5735/2018
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti CO: ev. čís.: SKR-COKP1-2019/000332-004