Osvedčenie o odbornej spôsobilosti CO: ev. čís.: SKR-COKP1-2019/000332-004

Civilná ochrana predstavuje systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku občanov v prípade nehôd, živelných pohrôm a iným mimoriadnych udalostí. Za plnenie úloh zodpovedajú štátne orgány avšak novelou zákona z roku 2012 o civilnej ochrane, NR SR rozšírila povinnosti aj pre fyzické a právnické osoby.

Čo požaduje zákon o civilnej ochrane od FO a PO?

  • Okamžite oznámiť mimoriadnu udalosť a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obvodnému úradu a obci kde pôsobia.
  • Vypracovať plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, zabezpečiť jeho aktualizáciu v rozsahu určenom obvodným úradom.
  • Zriaďovať jednotky a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia obvodného úradu.
  • V súlade s novelou zákona zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a spôsobilou osobou vykonávať vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Povinnosti vyplývajúce zo zákona vyriešime za vás

Profesionálne zabezpečíme služby civilnej ochrany, ušetríme váš čas aby ste sa mohli venovať riadeniu spoločnosti a znížime náklady, ktoré by ste investovali do vlastného zamestnanca.

Zabezpečíme neustálu informovanosť zamestnancov, vypracujeme a budeme udržiavať aktuálnu dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy.