Oprávnenie bezpečnostnotechnickej služby: ev. čís.: BTS-0203/17

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je daná zákonom

(Zákon NR SR č .124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p.)

ZAMESTNÁVATEĽ je povinný zabezpečiť

Prvoradou povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 21 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Zamestnávateľovi a fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP, je Inšpektorát práce oprávnený uložiť pokutu až do výšky 100.000 Eur a ak v dôsledku tohto porušenia vznikne pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, pokutu najmenej 33.000 Eur. 

O BOZP sa postaráme 

Zabezpečujeme dodávateľským spôsobom činnosť bezpečnostnotechnickej služby (BTS) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

(v zmysle § 22 zákona NR SR č .124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p.)

 • služby BOZP prispôsobíme priamo Vašim požiadavkám
 • navrhneme najvhodnejšie riešenia a ušetríme Vám finančné prostriedky
 • vypracovanie komplexnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • odborné poradenstvo v oblasti BOZP
 • vykonávanie vstupného a periodického školenia o BOZP
 • účasť a odborná pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spísanie záznamu o registrovanom
  pracovnom úraze, oznamovanie prac. úrazov príslušným orgánom a pod.)
 • zastupovanie právnickej osoby, alebo fyzickej osoby – podnikateľa pri kontrolách zo
  strany Inšpektorátu práce
 • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP v objektoch, priestoroch a na
  pracoviskách s následnými návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov
  posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z prac. prostredia a prac.
  procesu na pracoviskách
 • vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, prevádzkové
  predpisy a pod.)
 • vykonávanie kontrolnej činnosti na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa na
  požívanie alkoholických nápojov, zákaz fajčenia, riadne používanie osobných ochranných
  pracovných prostriedkov a iných ochranných opatrení
  V prípade záujmu nás kontaktujte.